Du er her: Forsiden>Vedtekter>Kirkegårdsvedtektene

Kirkegårdsvedtektene

Publisert 18. Juni 2015
Revidert 2015


Vedtekter for kirkegårdene i Spydeberg


Fastsatt av Spydeberg kirkelige fellesråd den 13.09.00
Revidert av Spydeberg kirkelig fellesråd den 12.06.2015
Godkjent av Borg bispedømmeråd den


§ 1 Kirkegårdstilhørighet
Avdøde personer i kommunen skal som hovedregel gravlegges på den kirkegård de sokner til.


§ 2 Fredningstid og festetid
Fredningstid for kistegraver er 20 år.
Fredningstid for urnegraver er 20 år
Festetiden er 5 år.
Fredningstiden kan forlenges for enkelte felt.


§ 3 Feste av grav og frigrav
1. Ny kistegrav er frigrav i fredningstiden. En festet grav som brukes for første gang regnes ikke som frigrav.
2. Når ny kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av. I særskilte tilfeller kan det festes ytterligere en grav. Disse gravene utgjør et gravsted.
3. På urnefelt kan det ikke festes grav ved siden av.
4. Når festetiden er ute kan gravstedet fornyes for nye 5 år. Når det er 60 år siden siste gravlegging kan festet ikke fornyes uten etter samtykke fra kirkelig fellesråd.
5. I god tid før festetiden er ute skal fester varsles. Er festet ikke fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården.
6. Fester plikter å melde adresseendring til kirkegårdsmyndigheten.
7. Dersom det ikke er mulig å innhente gravfesters samtykke til bruk av grav, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.


§ 4 Grav og gravminne
Kirkegårdsbetjeningen vil planere og så til graven etter gravlegging.
Montering av gravminne skal ikke skje før nødvendig synking har funnet sted, og gravminne skal godkjennes av kirkelig fellesråd. Inntil gravminnet monteres kan det settes opp et merke med navn på avdøde.
På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den grav som er tatt i bruk.


§ 5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.

  • Plantefeltet må ikke være bredere enn gravminnets bredde, og det kan ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant.
  • Det er ikke anledning til å plante vekster som er høyere enn gravminnet eller i omfang går ut over plantefeltet.
  • Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.
  • Plantefeltet kan rammes inn med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring. Dersom en ikke vil ha plantefelt, skal det være gressbakke på alle sider av gravminnet.

 

§ 6 Plantemateriale

Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferder eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal være komposterbart.


§ 7 Stell av grav
Enhver gravfester eller ansvarlig for frigrav har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal bli tilsådd.


§ 8 Gravlegat
Ved innbetaling av et avtalt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til et gravlegat, vil kirkelig fellesråd overta ansvar for planting og stell av graven. Gravlegatet forvaltes av kirkevergen som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert tilfelle en legatavtale. Nærmere regler for ordningen med gravlegat framkommer i legatavtalen.


§ 9 Bårerom
Bårerom finnes i hvert av kapellene og brukes til oppbevaring av døde fram til gravferden. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som besørger gravferden.


§ 10 Næringsvirksomhet
Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell på graver.
Ansatte på kirkegården kan som hovedregel ikke utføre tjenester for private og næringsdrivende mot godtgjørelse. Dette samme gjelder for salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre.

Tips en venn
Relaterte dokumenter
Hva skjer?
Mai27
Søndag 27. Mai, 2018
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
 
Jun3
Søndag 3. Juni, 2018
11:00 Gudstjeneste Heli kirke
 
Jun10
Søndag 10. Juni, 2018
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
 
Jun17
Søndag 17. Juni, 2018
11:00 Gudstjeneste Hovin kirke
Jun24
Søndag 24. Juni, 2018
11:00 Gudstjeneste Spydeberg kirke
 
Powered by Cornerstone